Premies

De nieuwe renovatiepremie 2019

Vanaf 1 februari 2019 worden de verbeteringspremie
en de renovatiepremie gebundeld!

Renovatiepremie + verbeteringspremie
= overkoepelende renovatiepremie

De nieuwe renovatiepremie geldt voor 4 categorieën:

 1. De bouwschil (waaronder vochtweringswerken, kelderdichtingen en gevelbehandelingen, …)
 2. Dakwerken
 3. Buitenschrijnwerk
 4. Technische installaties

Voor 20% van de goedgekeurde facturen kan u subsidies krijgen met een maximum van 10.000€ (excl BTW):

 • De bouwschil (max 2500€)
 • Dakwerken (max 2500€)
 • Buitenschrijnwerk (max 2500€)
 • Technische installaties (max 2500€)

Aan het renoveren en je hebt vochtproblemen?

Gratis diagnose

OF BEL: 0473 63 55 58

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

1. Inkomen

Voor aanvragen vanaf 1 februari 2019 wordt gekeken naar het totale gezinsinkomen van het 2de jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum (voor 2019 kijkt Wonen-Vlaanderen naar het inkomstenjaar 2017). Dat is de som van:

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen
 • het afzonderlijk belastbaar inkomen
 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (ivt)
 • beroepsinkomen uit het buitenland of verkregen bij een Europese of internationale instelling.

Let op: bij een ouder-kindrelatie kijkt men enkel naar het inkomen van de aanvrager, nl. de ouder of het kind, tenzij die ouder of kind ook een zakelijk recht heeft in de premiewoning. Naakte eigendom (bv. door erfenis) wordt niet meegerekend.

Het inkomen van de bewoner en de eventuele partner en eventuele andere inwonenden op het moment van de aanvraag, mag voor aanvragen in 2019 niet meer bedragen dan:

 • 43.870 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste
 • 62.670 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.510 euro per extra persoon ten laste
 • 62.670 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.510 euro per persoon ten laste.

Voor de verhuurder, die zijn woning voor 9 jaar verhuurt via een sociaal verhuurkantoor, gelden er geen inkomensgrenzen

2. Facturen als bewijs

 • De facturen mogen op de datum van de aanvraag max. 2 jaar oud zijn
 • U moet per categorie voor min. 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen.
 • U mag facturen voorleggen van zowel werken uitgevoerd door een aannemer als facturen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd.
 • Voeg een kopie van uw facturen aan uw dossier.
 • Bewaar uw originele facturen steeds tot uw dossier volledige afgerond is.

3. Domicilie woning

Op het moment van de aanvraag moet u als eigenaar/bewoner uw domicilie in de woning hebben (deze voorwaarde geldt niet voor de verhuurder die zijn woning verhuurt via een SVK).

De woning of het gebouw dat u tot woning gaat omvormen, moet in het Vlaamse Gewest liggen.

Het gebouw, deel van het gebouw of de woning moet minstens 30 jaar oud zijn en moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande. De ouderdom van de woning of het gebouw kunt u navragen bij de gemeente waar de woning gelegen is.

 • Ook appartementen komen in aanmerking: Elke bewoner komt in aanmerking als hij aan de voorwaarden voldoet en moet apart een aanvraag indienen. Ook werken aan de gemeenschappelijke delen kunnen in aanmerking komen, maar slechts voor dat gedeelte van de totale kosten dat de bewoner moet betalen volgens de vastgelegde verdeelsleutel.
 • Kamers en studentenkamers komen niet in aanmerking voor de renovatiepremie.

4. Eigendom

De bewoner en zijn eventuele partner (op het moment van de aanvraag), mogen, naast de woning waarvoor de renovatiepremie wordt aangevraagd, geen andere (type) woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben op de aanvraagdatum. U mag wel de naakte eigendom van een woning hebben of een bouwgrond.

Pas op hier zijn enkele uitzonderingen op (voor meer info zie https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie)

Belangrijk om te weten:

Ben je een verhuurder, die de woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor, dan gelden er geen eigendomsvoorwaarden. De verhuurder kan echter enkel een aanvraag indienen voor huurwoningen, niet voor zijn/haar eigen woning.

5. De laatste 10 jaar is er is nog geen renovatiepremie toegekend

Ontving u in de voorbije 10 jaar een renovatiepremie (voor uw huidige of een vorige woning), dan kunt u pas 10 jaar na die aanvraag opnieuw een renovatiepremie aanvragen.

BRON: Vlaanderen.be

Vocht in huis? Vraag OFFERTE aan

OF BEL: 0473 63 55 58

Premie in uw stad/gemeente

Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse renovatiepremie dien je als eigenaar aan een aantal concrete voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van:

Voor de vochtweringswerken kan men vaak ook een premie op gemeentelijk of stedelijk vlak krijgen.

Via onderstaande link kan u een mooi overzicht van deze premies waarvoor u in aanmerking komt terugvinden: www.premiezoeker.be